زندگی رویایی

هر وقت مینویسم چند لحظه بعد ذهنم آروم میشه و میتونم راه حل ها رو ببینم

زندگی رویایی

هر وقت مینویسم چند لحظه بعد ذهنم آروم میشه و میتونم راه حل ها رو ببینم

به قلم یک زن که از روزهایش مینویسد از حسرتها و رویاهایش از اشتباهات و درسهایش از زندگی مینویسد.